Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: sprzątaczka

Miejsce pracy: Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: ,

Data udostępnienia: 2020-01-22

Ogłoszono dnia: 2020-01-22

Termin składania dokumentów: 2020-01-29 15:00:00

Nr ogłoszenia: LP.1.2020

Zlecający: Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Wykształcenie co najmniej zawodowe;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole;
 • Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • Nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność pracy w zespole, cierpliwość i wyrozumiałość;
 • Dyspozycyjność;
 • Umiejętność pracy z młodzieżą;
 • Znajomość ogólnych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Znajomość ogólnych przepisów przeciwpożarowych, 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole,
 • Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,
 • Mycie okien,
 • Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Miejsce wykonywania pracy: Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym ul. Szafirowa 12, 82-310 Elbląg.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

V. Wymagane dokumenty:

 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą;
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia);
 • Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia);
 • Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za   umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie (wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia);
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia);

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-29 15:00:00
b. Sposób:
Termin złożenia ofert upływa z dniem 29 stycznia 2020 r. o godz. 15.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do szkoły) i oznakować w następujący sposób:
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym  
ul. Szafirowa 
82-310 Elbląg
z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko obsługi w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12, 82-310 Elbląg bądź na skrzynkę mailową szkoły.

VII. Informacje dodatkowe:

 
 • Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 15.00. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne kandydata oraz cechy osobowościowe. Ponadto rozmowa kwalifikacyjna umożliwi zebranie dodatkowych informacji dotyczących kandydata ponad te, które są zawarte w CV i kwestionariuszu: np. potwierdzenie i wyjaśnienie niejasnych kwestii
 • Złożonych dokumentów Szkoła nie zwraca. Dokumenty nieodebrane po upływie miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
 • Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2020r.
 • Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły, stronie WWW placówki oraz w jej siedzibie.
 
Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu  55 233 31 76. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Brinkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-22 20:40:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-22 20:48:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-22 20:49:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
330 raz(y)