ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Rozbudowa pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Rozbudowa pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym.

Szczegóły informacji

Rozbudowa pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 114536-2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-06-08 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-06-08 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2015-05-15 przez Krystyna Brinkiewicz

Treść:

Elbląg: Rozbudowa pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym
Numer ogłoszenia: 114536 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym , ul. Szafirowa 12, 82-310 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2333176, faks 55 2333176.
Adres strony internetowej zamawiającego: liceumplastyczne.elblag.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego pn. Rozbudowa pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę - jest rozbudowa pracowni artystycznych przy Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, z lokalizacją na działce nr 49, obręb Gronowo Górne, gmina Elbląg.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.20-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia WADIUM w wysokości: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00 gr) 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art.45 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a.w pieniądzu, b.w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.w gwarancjach bankowych, d.w gwarancjach ubezpieczeniowych, e.w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku PKO BP I Oddział Elbląg Nr 24 1020 1752 0000 0002 0068 8036 z dopiskiem Wadium - Rozbudowa pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 5.Wadium wnoszone w formie lub formach wskazanych w pkt.3 ppkt. b÷e należy załączyć do oferty w formie oryginału. 6.Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 7.Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch (2) robót budowlanych polegających na budowie* budynku mieszkalnego wielorodzinnego(1), budynku zamieszania zbiorowego(2) lub budynku użyteczności publicznej(3) wraz z instalacjami** o kubaturze co najmniej 1000 m3. (*) - art.3 pkt.6) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (**) - art. 3 pkt.1) lit.a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) - § 3. pkt. 4) lit.a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2) - § 3. pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (3) - § 3. pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku, tj. ilość wykonanych robót będzie zsumowana z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.2. SIWZ 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie zespołem osób do kierowania budową i robotami, a mianowicie: 1) Kierownik budowy (KB) - Wykształcenie: wyższe - Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - Doświadczenie zawodowe: minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w tym pełnienie co najmniej jeden raz (1) funkcji kierownika budowy podczas budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1000 m3. 2) Kierownik robót branży sanitarnej (KRS) - Wykształcenie: co najmniej średnie techniczne -Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci wod-kan i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -Doświadczenie zawodowe: minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych 3)Kierownik robót branży elektrycznej (KRE) -Wykształcenie:o najmniej średnie techniczne -Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -Doświadczenie zawodowe: minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych UWAGA: Poszczególne funkcje mogą być łączone pod warunkiem spełnienia wymagań określonych dla poszczególnych funkcji. W przypadku kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej warunek może spełniać jeden kierownik robót lub kilku kierowników robót. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w tym kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.). Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394). - oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.3. i 1.4. SIWZ 4.sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00 gr). Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.5. SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia- nie spełnia. Warunki udziału, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch (2) robót budowlanych polegających na budowie* budynku mieszkalnego wielorodzinnego(1), budynku zamieszania zbiorowego(2) lub budynku użyteczności publicznej(3) wraz z instalacjami** o kubaturze co najmniej 1000 m3. (*) - art.3 pkt.6) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (**) - art. 3 pkt.1) lit.a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) - § 3. pkt. 4) lit.a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2) - § 3. pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (3) - § 3. pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku, tj. ilość wykonanych robót będzie zsumowana z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.2. SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie zespołem osób do kierowania budową i robotami, a mianowicie: 1)Kierownik budowy (KB) -Wykształcenie:wyższe -Kwalifikacje zawodowe:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń -Doświadczenie zawodowe: minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w tym pełnienie co najmniej jeden raz (1) funkcji kierownika budowy podczas budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1000 m3. 2)Kierownik robót branży sanitarnej (KRS) -Wykształcenie:co najmniej średnie techniczne -Kwalifikacje zawodowe:uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci wod-kan i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -Doświadczenie zawodowe: minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych 3)Kierownik robót branży elektrycznej (KRE) -Wykształcenie:co najmniej średnie techniczne -Kwalifikacje zawodowe:uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -Doświadczenie zawodowe: minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych UWAGA: Poszczególne funkcje mogą być łączone pod warunkiem spełnienia wymagań określonych dla poszczególnych funkcji. W przypadku kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej warunek może spełniać jeden kierownik robót lub kilku kierowników robót. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w tym kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.). Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394). - oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.3. i 1.4. SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie zespołem osób do kierowania budową i robotami, a mianowicie: 1)Kierownik budowy (KB) -Wykształcenie:wyższe -Kwalifikacje zawodowe:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń -Doświadczenie zawodowe: minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w tym pełnienie co najmniej jeden raz (1) funkcji kierownika budowy podczas budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1000 m3. 2)Kierownik robót branży sanitarnej (KRS) -Wykształcenie:co najmniej średnie techniczne -Kwalifikacje zawodowe:uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci wod-kan i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -Doświadczenie zawodowe: minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych 3)Kierownik robót branży elektrycznej (KRE) -Wykształcenie:co najmniej średnie techniczne -Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -Doświadczenie zawodowe: minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych UWAGA: Poszczególne funkcje mogą być łączone pod warunkiem spełnienia wymagań określonych dla poszczególnych funkcji. W przypadku kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej warunek może spełniać jeden kierownik robót lub kilku kierowników robót. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w tym kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.). Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394). - oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.3. i 1.4. SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00 gr). Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.5. SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia. Warunki udziału, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://lp.bip.powiat.elblag.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym ul. Szafirowa 12 82-310 Elbląg.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym ul. Szafirowa 12 82-310 Elbląg- Budynek główny: sekretariat I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Rosejno
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Brinkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-15 12:38:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Rosejno
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-15 14:15:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Rosejno
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-09 21:04:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony