Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent

Miejsce pracy: Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12

Wymiar etatu: 1 etat na zastępstwo

Ilość etatów: 1

Wydział: ,

Data udostępnienia: 2019-03-05

Ogłoszono dnia: 2019-03-05

Termin składania dokumentów: 2019-03-20 14:00:00

Nr ogłoszenia: LP.1.2019

Zlecający: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe lub średnie z co najmniej 3 letnim stażem pracy (preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych),
 2. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, ustawy o finansach publicznych, oraz rozliczanie podatku od osób fizycznych, Karta Nauczyciela,
 3. wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia
 8. osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostającą w zatrudnieniu
 9. posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 10. zamieszkałą na terenie powiatu elbląskiego, skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. terminowe wykonywanie poleceń służbowych,
 2. dokładność systematyczność, umiejętność współpracy, kreatywność,
 3. dobra organizacja pracy,
 4. preferowana znajomość programów Płace i Kadry Optivum, Płatnik

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych,
 2. sporządzanie list płac wynagrodzeń, zasiłków ZUS,
 3. prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych zasiłków płaconych z ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. sporządzanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń,
 5. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wynagrodzeń,
 6. sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i Urzędem Skarbowym, PEFRON
 7. zastępstwo w czasie nieobecności Głównego Księgowego,
 8. sporządzanie i nadzór nad dokumentacją związaną z zatrudnieniem (przygotowywanie umów, skierowań na badania lekarskie, organizacja szkoleń BHP itp.),
 9. sporządzanie elektronicznych sprawozdań dla potrzeb organu nadzorującego i prowadzącego: GUS, SIO.
 10. prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownika,
 11. organizacja dokumentacji kadrowo-płacowej firmy, nadzór nad nią,
 12. kontrola i sporządzanie ewidencji czasu pracy,
 13. przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych,
 14. spraw związane urlopami i zwolnieniami lekarskimi, opracowywanie korzystnych dla Szkoły planów urlopowych,
 15. monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, informowanie kierownictwa o zmianach dotyczących Szkoły i opracowanie wymaganych przez nie działań,
 16. rozliczanie delegacji pracowników,
 17. aktualizacja regulaminów i procedur obowiązujących w szkole.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. miejsce pracy Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12, 82-310 Elbląg,
 3. praca w budynku,
 4. bezpieczne warunki pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2019 roku wyniósł mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
  z 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-20 14:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły.
c. Miejsce:
Sekretariat szkoły, Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12, 82-310 Elbląg

VII. Informacje dodatkowe:

Tygodniowa norma czasu pracy 40 godzin. Praca od poniedziałku do piątlu w godzinach 7:00- 15:00. Termin rozpoczęcia pracy marzec 2019r.
 
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  Złożonych dokumentów nie zwracamy. 
 
O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko referenta osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione indywidualnie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Brinkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-06 18:12:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-06 18:13:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-06 18:13:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
334 raz(y)